5. Ce se poate finanța – activități și cheltuieli eligibile

      În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte vor putea fi selectate spre finanțare, exclusiv planuri de afaceri care vizează dezvoltarea de întreprinderi care activează în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI. În acest sens vor fi finanțate doar acele întreprinderi care urmează să deruleze activități economice în baza unui cod CAEN/unor coduri CAEN menționate în anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 sau care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (lista domeniilor de dezvoltare inteligentă și sănătate este prezentată în anexa 5 bis la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – anexa 5 bis Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate). Întreprinderile sprijinite pot dezvolta în paralel și alte activități economice, ce nu se încadrează în sectoarele economice competitive identificate prin SNC și în alte domenii decât cele de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI, dar sprijinul financiar nerambursabil de minimis va fi utilizat în mod exclusiv pentru dezvoltarea întreprinderii în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.

Anexa 5 Lista CAEN

ANEXA 5 bis

Cheltuieli eligibile:

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

1.1. Cheltuieli salariale

1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați și angajatori)

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite:

2.1 Cheltuieli pentru cazare

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării)

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)

7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor

9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor

11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor

12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor

14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice

15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit și/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

Cheltuieli neeligibile:

 • subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de executare a operațiunii;
 • subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în procente din costul total al proiectului;
 • taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
 • dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;
 • contribuția în natură;
 • achiziția de echipamente second-hand;
 • amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;
 • costurile pentru operarea obiectivelor de investiții;
 • cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
 • achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare pentru o contribuție din partea Fondului Social European, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 • orice cheltuieli care depășesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instrucțiuni speciale care vizează instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare/ cereri de plata/ cereri de prefinanțare vor fi suportate de către solicitant .

Scroll to Top