Implementarea Planurilor de afaceri

ETAPA 2 – IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI (Iunie 2022 – Iunie 2023)

DECONTARE SUBVENTII

Beneficiarii vor avea la dispoziție un pachetul de instrucțiuni care va cuprinde instrucțiuni și documente anexă care vizează toate aspectele decontării subvenției (modul și condițiile de acordare a tranșelor, lista de cheltuieli eligibile și documente justificative, modalitatea și condițiile de avizare a plăților din subvenție, mecanismul de avizare).

În procesul de decontare al subvenției se va utiliza mecanismul semnăturii duble, care permite efectuarea de plăți din subvenție de către beneficiar numai după – în condițiile avizării plății de către un membru al echipei de implementare, în urma unui proces de verificare a eligibilității cheltuielii și a conformității acestuia cu bugetul aprobat al planului de afaceri.

Beneficiarii pot efectua plăți din subvenție imediat după primirea fiecărei tranșe, cu semnătură dublă. Sumele cheltuite din surse proprii vor fi rambursate, după verificarea documentelor justificative.

MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Monitorizarea va fi efectuata pe 2 planuri:

– tehnic – controlul și monitorizarea modului de implementare a activităților previzionate, atingerea obiectivelor și a rezultatelor asumate în planul de afaceri aprobat; verificarea conformității investițiilor realizate de beneficiari cu cele asumate de beneficiari prin planurile de afaceri; verificarea respectării condiției de ocupare a numărului de locuri de munca asumate proporțional cu subvenția primită și menținerea numărului angajărilor realizate

– financiar – verificarea eligibilității cheltuielilor realizate din subvenție (verificarea conformității achizițiilor din subvenție cu bugetul aprobat), reflectarea cheltuielilor in contabilitatea beneficiarilor de subvenție a implementării PA; verificarea eligibilității cheltuielilor angajate și a concordantei cu planul de afaceri aprobat, precum și a documentelor justificative prezentate de Beneficiari.

MONITORIZAREA FUNCTIONARII SI DEZVOLTARII AFACERILOR

Beneficiarii ajutorului de minimis au obligația depunerii la administratorul schemei de antreprenoriat a  unui  RAPORT LUNAR DE PROGRES privind desfasurarea activitații economice, însoțit de documentelor justificative corespunzatoare; va conține informați despre activitațile desfasurate în perioada de raportare, achizitii demarate, cheltuieli realizate, stadiul realizarii.

VIZITELE DE MONITORIZARE, organizate lunar sau ori de cate ori este nevoie, vor urmari verificarea urmatoarelor aspecte: activitatea economica ce se desfasoara sa fie cea subventionata ; actionariatul – sa ramana indeplinite conditiile de eligibilitate ; conformitatea locatiei de implementare (înregistrare corespunzatoare sa detina utilitatile, avizele/autorizatiile necesare); investita realizata sa poata fi identificata la locatia de implementare (mijloacele fixe/obiectele de inventar pentru care s-a solicitat finantare sa existe fizic si sa fie corespunzator înregistrate în evidentele firmei); situatia angajarilor de personal – dovada crearii si mentinerii locurilor de munca; alte aspecte ce reflecta stadiul de implementare al PA.

Scroll to Top